Wydawać by się mogło, że przed rozpoczęciem każdej budowy konieczne jest uzyskanie odpowiedniego zezwolenia. Jednak nie każda budowa wymaga dopełnienia szeregu formalności, istnieją bowiem roboty budowlane, które można prowadzić bez pozwolenia i bez zgłoszenia.

 1. Czym jest zgłoszenie budowy?
 2. Co można budować bez pozwolenia i zgłoszenia?

Uzyskanie pozwolenia na budowę wiąże się z postępowaniem administracyjnym, co wymaga dopełnienia wielu formalności i często długiego czasu oczekiwania. Jednak nie każda budowa wymaga uzyskania pozwolenia. Znowelizowana 19 września 2020 roku ustawa prawo budowlane, została zliberalizowana i w wielu przypadkach nie jest konieczne  pozwolenie, ani zgłoszenie budowy. Z kolei w niektórych sytuacjach wystarczy jedynie zgłoszenie.

Czym jest zgłoszenie budowy?

Jeśli chcesz kupić własne mieszkanie, a tym bardziej wybudować dom, na pewno spodziewasz się wielu formalności do załatwienia. Jednak nie każda budowa wymaga pozwolenia, a w niektórych przypadkach potrzebne jest tylko zgłoszenie budowy. Zgłoszenie trzeba złożyć do właściwego organu, którym jest starostwo lub urząd miasta na prawach powiatu. Roboty budowlane można rozpocząć po 21 dniach od złożenia zgłoszenia, jeżeli organ nie wniesie w tym czasie sprzeciwu. Organ może też wydać decyzję o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, co oznacza, że nie będzie mógł go już wtedy wnieść. Po otrzymaniu takiej decyzji możesz rozpoczynać budowę. Kiedy zgłoszenie budowy zostanie pozytywnie rozpatrzone, urząd dokona ostemplowania projektu i wyda dwa ostemplowane egzemplarze wraz z dziennikiem budowy.

Budowy, które wymagają zgłoszenia to między innymi:

 • budowa wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, jeśli ich obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane,
 • budowa wolnostojących budynków parterowych gospodarczych, wiat, garaży oraz przydomowych ganków i oranżerii o powierzchni zabudowy nie większej niż 35 m2, jednak łączna liczba takich obiektów na działce to maksymalnie dwa na każde 500 m2 powierzchni działki,
 • budowa wolnostojących parterowych budynków indywidualnej rekreacji, czyli budynków przeznaczonych do czasowego wypoczynku, o powierzchni do 35 m2, a łączna ich liczba na działce nie może być większa niż jeden na każde 500 m2 powierzchni działki,
 • budowa przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy większej niż 35 m2.

Zgłoszenia wymagają też roboty budowlane, które polegają na między innymi na:

 • przebudowie przegród zewnętrznych i elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie zwiększy się obszar oddziaływania obiektu poza działkę, na której znajduje się budynek,
 • przebudowie, która polega na dociepleniu budynków o wysokości między 12 a 25 m,
 • remoncie budynków, których budowa wymaga pozwolenia na budowę.

Co można budować bez pozwolenia i zgłoszenia?

Niektóre budowy nie wymagają ani zgłoszenia budowy, ani też pozwolenia na budowę. Co można budować bez pozwolenia i zgłoszenia? W katalogu znalazły się między innymi:

 • budowa budynków gospodarczych parterowych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji maksymalnie 4,80 m, czy też  kontenerowych suszarni o powierzchni zabudowy do 21 m2,
 • budowa wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2 na działce, gdzie usytuowany jest budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, a liczba wiat na działce nie może być większa niż dwie na każde 1000 m2 powierzchni działki,
 • budowa altan wolnostojących o powierzchni zabudowy do 35 m2, a ich łączna liczba na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki,
 • budowa przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy do 35 m2.

Z obowiązku zgłoszenia zwolnione są też czynności polegające między na przebudowie:

 • budynków, w przypadku których wymagane jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wyłączeniem przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych obiektów polegających na dociepleniu budynków o wysokości nieprzekraczającej 12 m.

Powiązane Artykuły

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

Czy zawsze potrzebne jest pozwolenie na budowę
Average rating:  
 0 reviews